About OL
Safety info
Presentations
For kids
News
Get involved
Partners
Contact us
Presenters only


Minnesota Operation Lifesaver | GiveMN

In English
In Vietnamese
In Somali

Siv sij hawm ntev li cas lub Tsheb Ciav Hlau Thiab Nres Tau?

Cov tsheb ciav hlau nres tsis tau ceev ceev los yog zij tsis tau. Ib lub tsheb ciav hlau ntev li 1 mus rau 1ΒΌ mais (90 mus rau 120 lub yas tsheb). Thaum khiav ceev li 55 mais ib teev twg, yuav siv deb li ib mais los yog deb dua los nres thiaj tus yog tus neeg tsav sib zog tsuj tus cias nres thaum muaj kev kub ceev. Lub tsheb ciav hlau uas muaj 8 lub yas tsheb thauj neeg khiav ceev li 80 mais ib teev twg yuav tsum muaj kev deb li ib mais thiaj nres tus. Piv yam no rau lwm yam tsheb zoo li cas?

Raws li lub chaw National Safety Council:
  • Lub tsheb thauj neeg khiav ceev 55 mais ib teev twg siv 200 tshim taws nres thiaj tus thaum muaj kub ceev-yog huab cua zoo kawg kiag-yog tias cov cias nres tsheb zoo heev thiab kev qhuav qhawv.
  • Ib lub tsheb van los yog npav yuav siv li 230 tshim taws thiaj nres tau.
  • Lub tsheb truck/trailer thauj khoom siv 300 tshim taws thiaj nres tau-deb li lub tiaj tshav ncaws pob.
  • Lub tsheb ciav hlau fais fab siv li 600 tshim taws thiaj nres tau-deb li ob lub tiaj tshav ncaws pob.
  • Piv rau qhov no, lub tsheb ciav hlau uas peb hais no khiav ceev 55 mais ib teev twg yuav siv li 18 lub tiaj tshav ncaws pob.
Cov tsheb ciav hlau zij tsis tau-lawv tsuas khiav raws cov ciav hlau xwb. Tib yam uas tus neeg tsav ua tau yog tsuj tus cias nres thaum kub ceev.

Nws Nyob Ze Dua thiab Ceev Dua Qhov Koj Xav!
Koj ob lub qhov muag ua rau koj pom lub tsheb ciav hlau khiav zoo xws li lub dav hlau ya maj mam-ua zem zuag zoo xws li lub tsheb ciav hlau nyob deb dua thiab khiav qeeb dua qhov yog tiag. Tsis txhob lam tau lam ua-xav yuam kev yooj yim txog lub tsheb ciav hlau qhov nyob deb thiab qhov khiav ceev, feem ntau yog yav hmo ntuj. Yog koj twb pom lub tsheb ciav hlau ces cia li tos xwb.Chaw muaj feem xyuam: Operation Lifesaver, Inc.

Cov Ntawv Qhia


Contact Minnesota Operation Lifesaver, Inc.
651-328-3259; mnoperationlifesaver@gmail.com
P.O. Box 22254, Minneapolis, MN 55422
National Operation Lifesaver

Look, Listen, ... & Live!