About OL
Safety info
Presentations
For kids
News
Get involved
Partners
Contact us
Presenters only


Minnesota Operation Lifesaver | GiveMN
railroad
In English In Vietnamese In Somali

Txhua txhua xyoo, cov neeg tsav tsheb thiab cov taug kev raug mob los yog tuag vim tsheb ciav hlau tsoo. Minnesota Operation Lifesaver, Inc. yog ib feem ntawm teb chaws no lub Operation Lifesaver, Inc. uas yog ib lub lag luam thiab lub koos haum qhia kev txwv kom tsheb ciav hlau txoj kev sib tsoo, kev raug neeg tuag thiab kev raug neeg mob txhob muaj ntawm kev hla thiab ntawm cov tsheb ciav hlau tej chaw.

Operation Lifesaver (OL) txoj luag num yog qhia pej xeem kom paub txog kev ruaj ntseg. OL lub hom phiaj yog qhia neeg kom paub txiav txim ruaj ntseg ntawm cov ciav hlau thiab cov tsheb ciav hlau. Peb xav kom cov neeg tsav tsheb thiab cov neeg taug kev to taub cov paib ceev faj thiab tej kev uas lawv muaj feem xyuam nrog. Operation Lifesaver kuj muab tswv yim rau pej xeem kom qhia thaum twg muaj tej khoom ntawm chaw hla ciav hlau tsis ua hauj lwm zoo. Nyob rau hauv qhov no, koj yuav:
  • kawm seb cov neeg tsav tsheb thiab cov taug kev yuav ua li cas thiaj nyob ruaj ntseg (sim koj kev peev xwm thiab tswv yim ua si) ntawm nplooj ntawv cev lus.
  • paub txog Operation Lifesaver cov kev qhia dawb pub rau cov tsev kawm ntawv thiab lwm pab pawg neeg hauv zej zog.
Thiab rau cov me nyuam! Kawm txog kev xyaum nyob ruaj ntseg ntawm cov chaw thiab kev hla ciav hlau. Mus xyuas peb Minnesota Operation Lifesaver, Inc. Safe-a-Rooniâ„¢ rau cov me nyuam.


Contact Minnesota Operation Lifesaver, Inc.
651-328-3259; mnoperationlifesaver@gmail.com
P.O. Box 22254, Minneapolis, MN 55422
National Operation Lifesaver

Look, Listen, ... & Live!